Rømø 2024

Det bliver en fantastisk SKYline man vil opleve fra Lakolk Strand, hvis dette bliver virkelighed. ØV siger jeg bare.

Læs herunder finurlige formuleringer fra Tønder Kommunes ansøgning til Plan- og Landdistriktsstyrelsen om et Badehotel i klitterne ved Lakolk, som 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har godkendt.

Eks. 1.

Styrke oplevelsen af naturen: En understøttelse af Lakolks bymiljø vil skabe muligheder for at udnytte synergien mellem eksisterende butiks- og erhvervsliv, aktivitetsmuligheder og nye overnatningsfaciliteter samtidig med, at øens unikke naturoplevelser styrkes – langs Vesterhavet, i plantagerne, ude i Vadehavet og i Klitheden.

Min kommentar Det rene vrøvl. Butikker styrker da ikke naturen.

Eks. 2

DEN VIDERE PROCES Lakolk er omfattet af planlovens regler for kystnærhedszonen. Det betyder blandt andet at ny bebyggelse skal tage særlig hensyn til kystnærhedszonens natur- og landskabsinteresser og skal placeres med størst mulig afstand fra kystlinjen og fortrinsvis bag eksisterende by. Dette sammen med reglerne for klitfredning gør at udviklingsmulighederne i Lakolk er begrænset.

Min kommentar. Ja – netop.

Eks 3.

Da Tema-planstrategien giver mulighed for anvendelse til hotel på den anden side af Vesterhavsvej vurderes det derfor, at en væsentlig påvirkning kan udelukkes. Bemærkningen giver ikke anledning til ændring af konklusionen på miljøemnet Kulturmiljø.

Min kommentar. Bevidst usandt. Hotelplaceringen giver gener for de nærmeste sommerhuse og for campinggæsterne med uønskede indkig.

Eks 4.

Det kan udelukkes, at Tema-planstrategien i sig selv, vil kunne påvirke beskyttede arter eller den biologiske mangfoldighed væsentlig.

Min komentar. Javel. Så længe man kun skriver planer sker der ingen skade – først når man går i gang. Logik for høns.

Eks 5. En virkelig intellektuel tekst

Landskab og visuelle forhold Tema-planstrategien fastsætter ikke den kommende bebyggelses omfang eller placering, og der kan derfor ikke foretages en konkret vurdering af planens påvirkning af landskabet. Dog vurderes det umiddelbart, at landskabets karakter gør, at området er sårbart overfor placering af ny bebyggelse. Det kan ikke afvises, at Tema-planstrategien kan have en væsentlig indvirkning på landskabet og de visuelle forhold, senere i den konkrete planlægning af området. Det vurderes på den baggrund, at der på dette planniveau kan udelukkes en væsentlig påvirkning af landskabet. Det kan ikke afvises, at en senere kommuneplan eller lokalplan, der udmønter Tema-planstrategiens visioner, vil kunne påvirke landskabet omkring Lakolk.

Eks 6.

Lysforurening Tønder Kommune arbejder for at bevarer mulighederne for at opleve mørke og stjernehimmel i kommunen. Lokalplanen vil regulere udvendig belysning og lysforhold indgår i den videre planlægning.

Min kommentar. Selvmodsigende vrøvl. Lysforhold bevares kun ved ikke at bygge.

Eks 7.

Hotelkongens info til kommunalbestyrelsen: Hotellets gæster bruger i gennemsnit ca. 400 kr. om dagen uden for selve hotellet. Det betyder, at der på sigt vil blive brugt mindst 40.000.000 kr. om året uden for hotellet på Rømø og i regionen. Det vil sige at der hver dag året rundt i gennemsnit vil være 274 hotelgæster som går ud og køber for kr. 400,-.

Min kommentar. Det lyder rigtigt godt.